MENÜ ☰
Pilot Garage Kartal
Kartal Gazetesi » Yazarlar » İstanbul MEB’deki Vekil Şube Müdürlerinin Görevlendirilmelerinin iptali için dava açtık
M. Hanifi Bostan
İstanbul MEB’deki Vekil Şube Müdürlerinin Görevlendirilmelerinin iptali için dava açtık


İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekâleten yüzün üzerinde görevlendirme yapmış bulunmaktadır. İstanbul’da şube müdürü norm sayısı 137 iken, kadrolu çalışan 102, geçici görevlendirme ile çalışan sayısı da 110’un üzerindedir.  Buna göre İstanbul’da 137 şube müdürü görev yapması gerekirken, yaklaşık 210 şube müdürü görev yapmaktadır. Vekâleten görev yapanların sayısı, asaleten görev yapanların sayısından fazladır.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün bu şekilde şube müdürü çalıştırması devleti zarara uğratmaktadır. Şöyle ki, şube müdürleri ortalama 1600 TL maaş almaktadır. Öte yandan şube müdürleri haftada 25 saat ek ders ücreti de almaktadır. Bu da ortalama şube müdürlerinin 700 ila 750 TL arasında ek ders ücreti alması anlamına gelmektedir. Buna göre; fazladan çalıştırılan 110 şube müdürü nedeniyle devlet ayda 258 bin 500 TL ve yılda da yaklaşık 3 milyon 100 bin TL zarara uğratılmaktadır.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün il ve ilçelerde norm kadrodan daha fazla şube müdürü çalıştırarak, hem suç işlemekte hem de devleti zarara uğratmaktadır. Geçici görevlendirmeyle şube müdürü çalıştırılması, yandaşçılığın, adam kayırmanın bir sonucudur. Böyle bir dönem bugüne kadar yaşanmamıştır. Yapılan bu atamalar ve verilen ücretler norm kadro yönetmeliğine de aykırıdır, alenen suç işlenmekte, hukuk ayaklar altına alınmaktadır. Bu tablo, İstanbul Milli Eğitimin nasıl keyfi yönetildiğinin de fotoğrafıdır. Yandaşlarını korumak, onlara makam, mevki vermek için ‘geçici görevlendirme” adı altında şube müdürlükleri işgal edilmektedir. Bu kanunlara aykırıdır. Ayrıca bu durum İstanbul Milli Eğitimde kanunsuzluğun ve haksızlığın ne noktaya geldiğinin göstergesidir.

İstanbul 7 Nolu Şube Başkanımız Dr. Mustafa Kavlu ve şube sekreterimiz Emine Akarlar sendikamız adına 02.07.2010 tarihinde İstanbul Valiliğine yazılı başvuruda bulunarak; İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen “İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekâleten görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin iptali” istendi. Ancak İstanbul Valiliği 60 gün içinde sendikamızın talebine olumlu veya olumsuz cevap vermemesi üzerine talebimizi zımnen ret ettiği gerekçesiyle 28.10.2010 tarihinde İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldı.

Dava gerekçesinde hukuki deliller sayıldıktan sonra şu hususlara dikkat çekilmiştir: “ İlimize bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçelerde şube müdürlükleri kadrosunun asil ve vekil ile dolu olmasına rağmen geçici görevlendirilen kişilerin statü itibariyle yöneticilik vasfını kazanmamış oldukları halde sadece siyasi kadrolaşma sebebiyle bu görevlendirmeler yapılmış olup norm kadro fazlası olarak çalıştırılmaktadırlar.  Bu sebepledir ki, maaş ve ek ders ücretinden haksız yere yararlanmaya ve devleti zarara uğratmaya devam etmektedirler. Geçmişte de yöneticilik vasfı taşımadıkları halde birçok görevlendirme ve atama yapılmış, yapılan atama ve görevlendirmeler mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Bu hususlar bilinmesine rağmen yöneticilik vasfı taşımayan ve sırf siyasi rant oluşturmak amacıyla kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak görevlendirmeler yapılmıştır”.

Türk Eğitim Sen olarak; “ Devlet idaresine güvenin sarsılmaması ve kamu zararının daha fazla artmaması için yapılan görevlendirmelerin iptali” istenmiştir.

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI        : Türk Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

(Türk Eğitim Sen) İstanbul 7 Nolu Şube

ADRESİ         : Murat Paşa Mah. Murat Paşa Sok. Murat Apt. No: 8/4 Aksaray / İSTANBUL

DAVALI        : İstanbul Valiliği

KONU            : Milli Eğitim personelinin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekâleten görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin iptali talebiyle İstanbul Valiliğine yaptığımız 02.07.2010 tarih ve 123397 sayılı talebimizin zımnen reddine yönelik işlemin öncelikle davalı idarenin cevabı beklenmeden yürütmesinin durdurulması ve iptali talebidir.

T. TARİHİ     : 01.09.2010 (Zımnen ret tarihi)

AÇIKLAMALAR:

1-     Milli Eğitim personelinin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekâleten görevlendirilenlerin yapıldığı ile haklarında İstanbul Valiliği tarafından geçici görevlendirme işlemi tesis edildiği ve sürekli olarak bu kişilerin görevlendirilmelerinin 6 ay süreyle uzatıldığı sendikamız tarafından tespit edildi.

2-     İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ve ilçelerde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve şube müdürü olarak geçici görevlendirilen kişi sayısının yüzleri bulması üzerine İstanbul Valiliğine yapılan görevlendirmelerin iptali talebiyle 02.07.2010 tarihinde 123397 sayı ile başvurduk. (Ek 1) 60 günlük yasal sürede talebimize cevap vermeyerek zımnen reddedildi.

3-     Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Madde 18/a- “Yönetici norm kadrosu: En az iki öğretim yılı beklenerek, ikinci yılın sonunda birinci fıkra hükümlerine göre okul ve kurumların yönetici norm kadroları yeniden belirlenir” hükmünü içermektedir.

4-     Milli Eğitim Bakanlığı’na ihdas edilen (eğitim öğretim sınıfları hariç) GİH, SH, TH, YH sınıfları ile döner sermaye kadrolarının ilin nüfusu, okul/kurum sayısı, öğrenci sayısı, okul/kurumların özellikleri dikkate alınarak olası gereken kadro sayılarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, “MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslar”da düzenlenmiştir.

5-     Buna göre, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şube müdürlerinin norm kadro sayısı da, 190 Sayılı Genel kadro ve usulü Hakkında kanun Hükmünde Kararname Gereği “MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarının da (EÖH Sınıfı hariç) Diğer Hizmet Sınıfı ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslar”da belirlenmiştir.

6-     04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği’nin 5. maddesinin a bendinde, “merkez ve taşra teşkilatı şube müdürleri” bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmıştır. 6. maddesinde, Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar, 7. maddesinde ise özel şartlar belirtilmiştir. 24. maddesinin 5. fıkrasında ise “Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir” hükmü yer almaktadır.

7-     Bahsi geçen Yönetmeliğin 25. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde ise, “(A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 3 yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az 4 yıl asaleten görev yapanlar ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevine atanabilirler” hükmü yer almaktadır.

8-     Buna göre İl Milli Eğitim Müdürlüğünde müdür yardımcısı ve şube müdürü vekâletlerinde bu dikkate alınmadan yapılmıştır.

9-     Ayrıca İlimize bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçelerde şube müdürlükleri kadrosunun asil ve vekil ile dolu olmasına rağmen geçici görevlendirilen kişilerin statü itibariyle yöneticilik vasfını kazanmamış oldukları halde sadece siyasi kadrolaşma sebebiyle bu görevlendirmeler yapılmış olup norm kadro fazlası olarak çalıştırılmaktadırlar.  Bu sebepledir ki, maaş ve ek ders ücretinden haksız yere yararlanmaya ve devleti zarara uğratmaya devam etmektedirler.

10- Geçmişte de yöneticilik vasfı taşımadıkları halde birçok görevlendirme ve atama yapılmış, yapılan atama ve görevlendirmeler mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Bu hususlar bilinmesine rağmen yöneticilik vasfı taşımayan ve sırf siyasi rant oluşturmak amacıyla kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak görevlendirmeler yapılmıştır.

11- Görevlendirmeler de atamalar gibidir. Görevlendirme yapılırken atamalarda gözetilen ilkelerin dikkate alınması gerektiği tartışmasızdır. Bu görevlendirme ile kariyer ve liyakat ilkelerini görmezden gelinerek işlem tesis edilmiştir. İdareye görevlendirme hususunda takdir yetkisi tanınmışsa da bu yetkinin kullanımı kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olup, bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Atamalarda olduğu gibi görevlendirme yapılırken de Danıştay içtihatlarında yerleşmiş ölçülerin unutulmaması gerekir. Bu uygulama Danıştay 12. Dairesi’nin 2003/3936 esas ve 2005/492 kararı ile yine Danıştay 12. Dairesi’nin 2005/5748 esas sayılı kararına açıkça aykırıdır. Bu yerleşik içtihatlar doğrultusunda görevlendirmeler yapılırken kariyer ve liyakat ilkelerinin uygulanması, kamu hizmetleri görevlerine girmede bütün kamu görevlilerine eşit imkânların verilmesi, kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkeleri gözetilmelidir.

12- Kariyer ve liyakat ilkesi; her türlü ayrımcılığı ve kayırıcılığı reddeder. 657 Sayılı Yasa ile açıklanan liyakat ve kariyer ilkeleri 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 56. maddesi ile desteklenmekte ve bu ilkelerin kanun koyucu tarafından ne denli önemsendiği tekrar vurgulanmaktadır.

13- Açıkça hukuka aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemin neticesinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğduğu ve doğacağı da muhakkaktır. Yetkili olmayan, asıl kadroya atanma şartları taşımayan kişiler geçici görevlendirme ile müdür, şube müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmişlerdir. Bu geçici görevlendirmelerde norm kadro esaslarına uyulmadı. Birçok il milli eğitim müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde norm kadro fazlası olarak görevlendirme yapılmıştır. Örneğin Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 4 norm kadro şube müdürlüğü bulunuyor. Ama geçici görevlendirme ile 7 kişi şube müdürü olarak görev yapıyor. Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde de 3 norm kadro olmasına rağmen 6 şube müdürü geçici görevlendirme ile şube müdürü olarak görevlendirildi.

14- Bu şekilde hem geçici görevlendirme yapılan kişilere fazla maaş ödenmekte, hem de norm kadro ilkeleri uygulanmamaktadır. Her iki açıdan da kamunun zararı mevcuttur. Bu sebeple kamu zararının daha da artmaması için davamızın kabul edilerek öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali gerekmektedir

HUKUKİ SEBEPLER: Anayasa, İYUK, 657 Sayılı Yasa ve ilgili tüm yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : İstanbul Valiliğine yapılan 02.07.2010 tarihli başvuru ile her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP              : Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve yüksek mahkemenizin de resen gözeteceği sair sebeplerden ötürü; Milli Eğitim personelinin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekâleten görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin iptali talebiyle İstanbul Valiliğine yaptığımız 02.07.2010 tarih ve 123397 sayılı talebimizin zımnen reddine yönelik işlemin öncelikle davalı idarenin cevabı beklenmeden yürütmesinin durdurulması ve iptaline, yargılama giderlerinin de davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. 28.10.2010

Emine Akarlar                                                          Dr. Mustafa Kavlu

Şube Sekreteri                                                              Şube Başkanı

📆 05 Kasım 2010 Cuma 11:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır
Şeref Bey Döner

KARTAL'DA HAVA

İSTANBUL

BLOG

YENİ SAYI
Kartal Haber Gazetesi sayı

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Henüz anket yok.

BAĞLANTILAR